غذا

حتی قبل از Covid 19 مشکلات زیادی وجود داشت و افرادی بودند بدون کار، خانه یا غذا. دوره قرنطینه تعداد این افراد را بیشتر کرد. در تمام این مدت و حتی امروز، سازمان ها و گروه هایی در تلاش هستند تا با توزیع رایگان مواد غذایی به آنها کمک کنند. در اینجا میتوانید چندین مورد از آنها را، عمدتاً برای منطقه آتیکا )آتن، پیرائوس، سخیستو، الئوناس، اسکاراماگکاس، آیئوس آندریاس و غیره( پیدا کنید. در صفحه)الکترونیکی( هر سازمان میتونید اطلاعات بیشتری در مورد برنامه و نحوه عملکرد آنها پیدا کنید .

سازمان های

(KYADA)Κέντρο Υποδοχής & Αλληλεγγύης - Ανοιχτό Κέντρο Σίτισης

پیداش کن

Ο άλλος άνθρωπος

پیداش کن

Mano Apetra

پیداش کن

Το μυρμήγκι

پیداش کن