محل اقامت

به دنبال تشدید گسترش Covid 19 و دستورالعمل "خانه بمانید" مقامات دولتی پروسه ی اخراج هزاران پناهنده را )از خانه ها( شروع کردند. تا ۲۰ - ۵ - ۳۱ همه برنامه جابه جایی باید انجام میشد بدون هیچ حمایتی. بسیاری از سازمان ها ، گروه ها و کارگران با روند اخراج مخالف هستند ودر پی تشدید بیماری همه گیری نگرانی های خود را در مورد اجرای این تصمیمات ابراز می کنند. با این حال برنامه ها و گروه های جایگزین برای پشتیبانی وجود دارند، که مواد غذایی و ملزومات اساسی را ارائه میدهند )میتوانید آنها را در بخش های مربوط به "اطلاعات پناهندگان Covid 19 " پیدا کنید(. سعی کنید با گروه هایی همکاری داشته باشید که در کنار شما برای ماندن میجنگند، بلکه با خدمات یا کارمندانی که به شما کمک میکنند در سایر برنامه های مسکن مانند )هلیوس(بپیوندید، تماس برقرار کنید.

ملزومات

Khora Free Shop

• ملزومات ، لباس

• چهارشنبه - جمعه: 11.30 - 16.00

• سه شنبه: 11.30-14.00

• Tel.:21 5565 4233

Ασκληπιού 113, Αθήνα 114 72

پیداش کن

Velos Youth Center

• ملزومات ، لباسشویی ، حمام

• دوشنبه-جمعه: 10.30 - 17.30

Tel: +30 21 0825 6749

Τζώρτζ 26, 106 82, Αθήνα

پیداش کن

سازمان های پشتیبانی و کمک به اسکان

Athens Solidarity Centrer

مددکاران اجتماعی ، وکلا

• باید با تماس یا مراجعه به مرکز قرار ملاقات ترتیب دهید

• دوشنبه - جمعه: 9:00 - 17:00

Tel.: 210-822-0883

Δομοκού 2, 104 40, Αθήνα

پیداش کن

Caritas Social Spot

مددکاران اجتماعی ، وکلا

• باید با تماس یا مراجعه به مرکز قرار ملاقات ترتیب دهید

• دوشنبه - جمعه: 9:00 - 17:00

Tel.: 210 3839372

Ρενέ Πυώ 2, Αθήνα 117 44, Αθήνα

پیداش کن

Read more about Helios Project : Support with Accommodation and Integration for Beneficiaries of International Protection.

سوال بپرس:

Whatsapp: Depending on your language there are different Whatsapp numbers. You can find them here:

  • Arabic-Sorani-Kurmanji: + 30 690 665 6134
  • Urdu-Hindi-Punjabi: + 30 690 695 6107
  • English-Greek-French: + 30 690 986 8980
  • Farsi-Pashto: + 30 690 665 6125